Nasi specjaliści

Agata Pacia, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej.
Psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w trakcie dwuletniego kursu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła  również czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest również certyfikowanym terapeutą treningu EEG Biofeedback, który uzyskała w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”. Posiada również dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają jej prowadzenie efektywnej terapii pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu selektywnego. Doświadczenie w tym zakresie uzyskała szkoląc się w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia w świetlicach profilaktycznych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną.
Odbyła również staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale zamkniętym w Pieszycach. Obecnie obejmuje stanowisko psychologa klinicznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, treningi EEG Biofeedback oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń pacjentów. Równocześnie zajmuje się interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, gdzie obejmuje wsparciem psychologicznym rodzinę i bliskich osoby poszkodowanej. Prowadzi również wczesną interwencję terapeutyczną w placówkach oświatowych. Prowadzi również konsultację oraz terapię pacjentów z problemami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz odżywiania, zaburzeniami DDA oraz wiele innych.
Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz z dziećmi (specjalizuje sie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym mutyzmu selektywnego oraz pracy z pacjentami z zespołem FAS), młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Nowak, Logopeda

Absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna. Pedagog pracująca od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i prowadzi grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci współpracując przy tym z psychologiem oraz pedagogiem.
Prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu terapii wad i zaburzeń wymowy w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej we Wrocławiu, w której ukierunkowuje się na wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego u swojego pacjenta oraz niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych, naukę prawidłowego gryzienia i żucia, usprawnianie motoryki narządów mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie i doskonalenie artykulacji oraz percepcji słuchowej.
Prowadzi także terapię osób dorosłych, które na skutek doznanych urazów mózgu utraciły zdolność mowy (terapia afazji)
Ze względu na towarzyszące afazji zakłócenia innych zdolności (np. uwagi, pamięci, orientacji, czy nawet niedowłady) terapia często prowadzona jest w domu pacjenta.
Pracuje także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzi też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka.

Agnieszka Wieczorek, Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Psychiatra od roku 2009.
Praca w szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic jako terapeutka oraz na alkoholowym oddziale abstynencyjnym, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Pamięci we Wrocławiu.

Ukończony 4-l. kurs Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu, organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnoszących kwalifikacje.

Specjalizuje się w pomocy osobom z:

-napadami paniki, zaburzeniami lękowymi, nerwicami,
-zaburzeniami snu
-depresją, zaburzeniami afektywnymi
-schizofrenią
-problemami z pamięcią, demencją
-w kryzysach życiowych

Udziela wsparcia chorym i ich bliskim, edukuje, odpowiada na pytania.

Kamila Raczyńska-Gutkowska, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swoje kompetencje rozwijała uczestnicząc w licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoterapii. Odbyła roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy .
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
W pracy psychoterapeutycznej opiera się na psychodynamicznym rozumieniu problemów swoich pacjentów, ale chętnie korzysta z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do konkretnej osoby i jej trudności.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji Art skupiającym osoby chorujące psychicznie, ich rodziny i profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu najpierw pracując jako muzykoterapeuta a następnie jako psycholog i psychoterapeuta w dziennych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz w oddziale leczenia nerwic, gdzie współprowadziła terapię grupową. Zajmowała się wsparciem psychologicznym oraz prowadziła zajęcia rehabilitacyjne funkcji poznawczych z osobami po przebytych udarach mózgu w ośrodku opiekuńczo-leczniczym.
Pracuje z dorosłymi doświadczającymi trudności w relacjach osobistych i zawodowych ze względu na zaburzenia osobowości, objawy psychosomatyczne, lękowe, zaburzenia odżywiania. Prowadzi także konsultacje psychologiczne dla par.
Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną otępień oraz rehabilitacją osłabionych przez chorobę funkcji poznawczych (trening pamięci, myślenia, spostrzegania, uwagi). Współpracuje z Dolnośląskim Centrum Seniora, prowadząc przesiewowe badania pamięci w profilaktyce chorób otępiennych oraz prowadząc wykłady z zakresu zdrowia psychicznego.

Obszarem szczególnych zainteresowań jest pomoc psychologiczna osobom doświadczającym trudności w relacjach intymnych oraz w życiu seksualnym. Konsultuje rodziców, którzy odczuwają niepokój w związku z zachowaniami seksualnymi swoich dzieci. Jest słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Prowadzi warsztaty i pogadanki propagujące rzetelną wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Martyna Szewczyk, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS Humanistycznospołecznego, specjalność kliniczna.
Jest w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi, które
zdobywała na oddziałach psychiatrycznych oraz w zakładzie karnym. Obecnie pracuje jako psycholog w placówkach oświaty oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zajmuje się pomocą psychologiczną, terapią indywidualną, edukacją i terapią seksualną.

Katarzyna Kuźma, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Obecnie szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, gdzie przygotowuje się do uzyskania Państwowego Certyfikatu Psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziennych i stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych, m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu, co pozwoliło jej poznać specyfikę pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i pacjentami dorosłymi z szerokim spektrum zaburzeń.

W pracy terapeutycznej czerpie z nurtu psychoterapii psychodynamicznej, która wymaga od psychoterapeuty zindywidualizowanego podejścia do pacjenta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u specjalistów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.