Nasi specjaliści

Agata Pacia, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej.
Psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w trakcie dwuletniego kursu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła  również czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest również certyfikowanym terapeutą treningu EEG Biofeedback, który uzyskała w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”. Posiada również dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają jej prowadzenie efektywnej terapii pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu selektywnego. Doświadczenie w tym zakresie uzyskała szkoląc się w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia w świetlicach profilaktycznych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną.
Odbyła również staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale zamkniętym w Pieszycach. Obecnie obejmuje stanowisko psychologa klinicznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, treningi EEG Biofeedback oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń pacjentów. Równocześnie zajmuje się interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, gdzie obejmuje wsparciem psychologicznym rodzinę i bliskich osoby poszkodowanej. Prowadzi również wczesną interwencję terapeutyczną w placówkach oświatowych. Prowadzi również konsultację oraz terapię pacjentów z problemami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz odżywiania, zaburzeniami DDA oraz wiele innych.
Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz z dziećmi (specjalizuje sie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym mutyzmu selektywnego oraz pracy z pacjentami z zespołem FAS), młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Nowak, Logopeda

Absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna. Pedagog pracująca od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i prowadzi grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci współpracując przy tym z psychologiem oraz pedagogiem.
Prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu terapii wad i zaburzeń wymowy w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej we Wrocławiu, w której ukierunkowuje się na wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego u swojego pacjenta oraz niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych, naukę prawidłowego gryzienia i żucia, usprawnianie motoryki narządów mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie i doskonalenie artykulacji oraz percepcji słuchowej.
Prowadzi także terapię osób dorosłych, które na skutek doznanych urazów mózgu utraciły zdolność mowy (terapia afazji)
Ze względu na towarzyszące afazji zakłócenia innych zdolności (np. uwagi, pamięci, orientacji, czy nawet niedowłady) terapia często prowadzona jest w domu pacjenta.
Pracuje także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzi też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka.

Agnieszka Wieczorek, Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Psychiatra od roku 2009.
Praca w szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic jako terapeutka oraz na alkoholowym oddziale abstynencyjnym, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Pamięci we Wrocławiu.

Ukończony 4-l. kurs Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu, organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnoszących kwalifikacje.

Specjalizuje się w pomocy osobom z:

-napadami paniki, zaburzeniami lękowymi, nerwicami,
-zaburzeniami snu
-depresją, zaburzeniami afektywnymi
-schizofrenią
-problemami z pamięcią, demencją
-w kryzysach życiowych

Udziela wsparcia chorym i ich bliskim, edukuje, odpowiada na pytania.

Martyna Szewczyk, Psycholog, Seksuolog, Terapeuta

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS Humanistycznospołecznego, specjalność kliniczna. Ukończyła Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobyła również kwalifikacje pedagogiczne w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Jest w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, w Krakowskim Centrum Psychoterapii, oraz studiów podyplomowych Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, zgodnie z których wytycznymi oraz kodeksem etycznym realizuje swoją pracę zawodową. Jest również aktywnym członkiem i działa na rzecz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”.

Ma otwarty przewód certyfikacyjny, ubiega się o tytuł seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi, które zdobywała w placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach; na oddziałach psychiatrycznych: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, V Oddział Stacjonarny – Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Zakładzie Karnym w Kłodzku – Oddział Terapeutyczny dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo, Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Psychotropowych. Aktywnie wspiera rozwój rehabilitacji środowiskowej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, współuczestniczy w organizowanych przez stowarzyszenie DolSAR „ART” wydarzeń związanych aktywizacją osób z doświadczeniem choroby psychicznej i z ochroną zdrowia psychicznego. Obecnie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną pacjentów na Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Przyjmuje w gabinecie terapeutycznym, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną kierowaną m.in. do osób doświadczających trudności w życiu psychicznym, przeżywających kryzysy, doświadczających lęków, zaburzeń nastroju, psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych w formie indywidualnej oraz dla par i rodzin, a także psychoedukacją i terapią seksualną.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i bierze udział w szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce związanej z wykonywaną praktyką.

Katarzyna Kuźma, Psycholog, Terapeuta

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Obecnie szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, gdzie przygotowuje się do uzyskania Państwowego Certyfikatu Psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziennych i stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych, m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu, co pozwoliło jej poznać specyfikę pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i pacjentami dorosłymi z szerokim spektrum zaburzeń.

W pracy terapeutycznej czerpie z nurtu psychoterapii psychodynamicznej, która wymaga od psychoterapeuty zindywidualizowanego podejścia do pacjenta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u specjalistów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.