Agnieszka Nowak

Absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna. Pedagog pracująca od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i prowadzi grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci współpracując przy tym z psychologiem oraz pedagogiem.

Prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu terapii wad i zaburzeń wymowy w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej we Wrocławiu, w której ukierunkowuje się na wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego u swojego pacjenta oraz niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych, naukę prawidłowego gryzienia i żucia, usprawnianie motoryki narządów mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie i doskonalenie artykulacji oraz percepcji słuchowej.

Prowadzi także terapię osób dorosłych, które na skutek doznanych urazów mózgu utraciły zdolność mowy (terapia afazji)
Ze względu na towarzyszące afazji zakłócenia innych zdolności (np. uwagi, pamięci, orientacji, czy nawet niedowłady) terapia często prowadzona jest w domu pacjenta.

Pracuje także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzi też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka.

Agnieszka Nowak

logopeda

On-line